Înapoi la listă

Anunț de selectare a reprezentantului din partea societății civile în componența Consiliului Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

Conform prevederilor punctului 14 din Statutul Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 633/2023 (în continuare – I.P. OATUCL), se anunță selectarea reprezentantului din partea organizațiilor societății civile cu activitate relevantă domeniilor de activitate ale Oficiului, în calitate de membru al Consiliului I.P. OATUCL.

 Participanții la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:

 - să dețină cetățenia Republicii Moldova;

 - să cunoască limba română;

 - să dețină studii superioare în cel puțin unul dintre domeniile de activitate ale Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe;

 - să dețină experiență de muncă de minimum trei ani în cel puțin unul dintre domeniile de activitate ale Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe;

 - să fie membru al unei organizații a societății civile cu activitate relevantă domeniilor de activitate ale Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe; 

 - să nu fie în conflict de interese cu angajații Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe;

 - să nu fie condamnat de către instanța de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni și lipsa antecedentelor penale nestinse;

Dosarul de participare la concurs include:

 - cererea de participare la concurs;- curriculum vitae (CV);

 - copia buletinului de identitate;- copia actelor care certifică studiile;

 - documente ce atestă experiența profesională;- scrisoare de recomandare a organizației societății civile al cărui membru este;

 - copia certificatului de membru al organizației societății civile;- declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale (modelul se atașează); 

 - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul se atașează);

 - declarația pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de interese în raport cu angajații Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe (modelul se atașează). 

Dosarul de concurs se întocmește într-un singur exemplar și se depune de candidați la adresa: Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, Ministerul Infrastructurii și dezvoltării regionale, Direcția politici și reglementări în domeniul construcțiilor și locuințelor sau prin e-mail la adresa electronică mariana.efros@midr.gov.md. Termenul-limită de depunere a dosarelor este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului cu privire la concurs.

 Persoana responsabilă –Efros Mariana, Șef Direcție politici și reglementări în domeniul construcțiilor și locuințelior . 

Tel. 022 250-605, Mob. 069282274 

email: mariana.efros@midr.gov.md