Lista persoanelor care au promovat concursul documentelor și sunt admiși la interviul din cadrul concursului pentru selectarea Directorului IP Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe

 1. Gheorghe Vlas

 2. Nicolae Lupușor

Citește mai mult

Urmare a anunțului de selectare a Directorului IP Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe, publicat la data de 17 mai 2024 (termenul limită de depunere a dosarelor 7 iunie 2024), au fost depuse două dosare

1. Gheorghe Vlas 

 2. Nicolae Lupușor

Citește mai mult

Anunțde selectare a Directorului IP Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism,construcții și locuințe

 Anunțde selectare a Directorului IP Oficiul amenajarea teritoriului, urbanism,construcții și locuințe

 În temeiul pct. 7 din Procedura privind organizarea și desfășurarea concursuluipentru ocuparea funcției de director al instituției publice oficiul amenajareateritoriului, urbanism, construcții și locuințe, aprobată de Consiliul IP Oficiulamenajarea teritoriului, urbanism, construcții și locuințe prin Procesul Verbal nr. 2din 19.04.2024 (în continuare - Procedură), se anunță selectarea Directorului I.P.OATUCL.

 1) datele de identificare ale Oficiului - municipiul Chișinău, str. Independenței,nr. 6/1, tel. 022-77-68-18; fax: 022-77-69-30, email: admin@oatucl.md ; 

2) denumirea funcției vacante - Director; 

3) scopul și sarcinile de bază ale funcției vacante, conform Statutului Oficiuluiși fișei postului; 

- conduce activitatea Oficiului;

 -este responsabil de îndeplinirea corespunzătoare a funcțiilor atribuite Oficiului;

 -reprezintă Oficiul în relațiile cu autoritățile publice, organizațiile și instituțiilenaționale și internaționale, instituțiile donatoare care asigură suport acestuia,instanțele judecătorești, instituțiile financiare, cu alte persoane juridice și cupersoanele fizice;

 -elaborează proiectul de buget al Oficiului și îl prezintă Consiliului spreaprobare, după coordonare cu fondatorul;

 -asigură executarea deciziilor Consiliului;-asigură executarea deciziilor fondatorului;

 -poartă răspundere personală pentru utilizarea rațională a mijloacelor financiareale Oficiului și autenticitatea indicilor economici generali; 

-aprobă statul de personal și schema de încadrare ale Oficiului, regulamentelesubdiviziunilor din cadrul acestuia, precum și fișele de post ale personaluluiOficiului;

 -stabilește domeniile de activitate ale directorilor adjuncți, precum și modul deînlocuire a acestora;-numește în funcții, modifică, suspendă și încetează raporturile de muncă cupersonalul Oficiului, în condițiile legislației muncii;

 -încheie contracte cu persoane fizice și persoane juridice de drept privat șipublic, executori de lucrări, furnizori de bunuri și prestatori de servicii, pentruasigurarea realizării sarcinilor Oficiului;

 -asigură integritatea, menținerea și administrarea eficientă a patrimoniuluiOficiului, în conformitate cu legislația și cu principiile bunei guvernări;

 -asigură plasarea pe pagina web oficială a Oficiului, în termen de 15 zilelucrătoare de la sfârșitul fiecărui an de gestiune, a informației privind activitateaOficiului,

 -exercită alte sarcini delegate de către fondator, ce țin de activitatea Oficiului.

 4) condițiile de participare la concurs;-deține cetățenia Republicii Moldova;

 -posedă limba română și o limbă străină conform înscrisurilor din CV;

 -are o experiență de cel puțin 10 ani în funcții cu atribuții în domeniile deactivitate ale Oficiului;

 -are studii superioare relevante domeniilor de activitate ale Oficiului;

 -are o reputație bună – dacă totalitatea informațiilor oficiale despre aceastaconfirmă profesionalismul, onestitatea, integritatea și posedarea altor calități caredovedesc că această persoană va activa în conformitate cu actele normative și nu vaacționa în periclitarea siguranței și credibilității Oficiului. La evaluarea reputației seva ține cont, cel puțin, dacă persoana nu se află sub urmărire penală, nu are calitateade inculpat, nu are antecedente penale, nu există probe care ar demonstra că în ultimiicinci ani persoana a purtat răspundere pentru infracțiuni grave, deosebit de grave sauexcepțional de grave ori pentru săvârșirea uneia sau a mai multe infracțiuni contrabunei desfășurări a activității în sfera publică, de corupție în sectorul privat sau contraautorităților publice și a securității de stat. 

5) documentele ce urmează a fi prezentate;

 -formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției de director alOficiului, conform anexei nr.1 la Procedură;

 -conceptul de dezvoltare instituțională, care reflectă viziunea candidatuluiasupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale Oficiului (maxim 3 /trei/pagini); 

-copia buletinului de identitate;-Curriculum Vitae (CV); 

-copia diplomei/diplomelor de studii superioare și/sau postuniversitare;-documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă,certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019sau alte documente confirmative);

 -cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere că persoana nu se află suburmărire penală, nu are calitatea de inculpat, nu are antecedente penale, nu existăprobe care ar demonstra că în ultimii cinci ani persoana a purtat răspundere pentruinfracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave ori pentru săvârșireauneia sau a mai multe infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică,de corupție în sectorul privat sau contra autorităților publice și a securității de stat.Modelul declarației pe proprie răspundere este stabilită la anexa nr.2 la Procedură;-declarația pe propria răspundere privind lipsa interdicției de a ocupa anumitefuncții de administrare și/sau legate de activitate economico-financiară, conformanexei nr.3 la Procedură;-declarația pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de interese în raportcu angajații Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcțiiși Locuințe, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Procedură;-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatului lafuncția de director al Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism,Construcții și Locuințe, conform anexei nr.5 la Procedură.

 6) bibliografia concursului;Codul urbanismului și construcțiilor nr.434/2023 (prevederile care sunt învigoare din data publicării în Monitorul Oficial)Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;

 Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului; 

Legea nr. 1350/2000 cu privire la activitatea arhitecturală; 

Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții;Legea nr.75/2015 cu privire la locuințe;Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu; 

Hotărârea Guvernului nr.690/2017 cu privire la organizarea și funcționareaMinisterului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;Hotărârea Guvernului nr. 633/2023 cu privire la organizarea și funcționareaInstituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții șiLocuințe;

 Hotărârea Guvernului nr.715/2022 pentru aprobarea Regulamentului privindconținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare șiaprobare a Planului de amenajare a teritoriului național;

 Hotărârea Guvernului nr.386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea,aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politicipublice;Hotărârea Guvernului nr. 329/2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privirela atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții;Hotărârea Guvernului nr. 361/1996 cu privire la asigurarea calităţiiconstrucţiilor; 

Hotărârea Guvernului nr. 360/1996 cu privire la controlul de stat al calităţii înconstrucţii;Hotărârea Guvernului nr. 285/1996 cu privire la aprobarea Regulamentului derecepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente;https://ednc.gov.md/https://www.legis.md/https://midr.gov.md/ 

7) data-limită de depunere a documentelor;7 iunie 2024 

8) modalitatea de depunere a documentelor;Dosarul se depune:-personal la sediul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, mun.Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1;-prin poștă la adresa - mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1;-prin e-mail – secretariat@midr.gov.md 

9) datele de contact ale persoanei responsabile de oferirea informațiilorsuplimentare și de primirea documentelor.Mariana Efros, șef Direcția politici și reglementări în domeniul construcțiilor șilocuințelor, email: mariana.efros@midr.gov.md , tel: 250-605.Anexă: Procedura privind organizarea și desfășurarea concursului pentruocuparea funcției de director al instituției publice oficiul amenajarea teritoriului,urbanism, construcții și locuințe – 17 file.

Citește mai mult

ANUNȚ

  Lista persoanelor care au promovat concursul documentelor și sunt admiși la interviul din cadrul concursului pentru selectarea reprezentantului din partea organizațiilor societății civile pentru includerea în componența Consiliului Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe 

 Sergiu Borozan

 Data organizării interviului este 9 aprilie 2024, ora 10.00, bir. 324, incinta Ministerului Infrastructuri și Dezvoltării Regionale, Casa Guvernului.

Citește mai mult

INVITAȚIE de PARTICIPARE IP OATUCL

 INVITAȚIE de PARTICIPARE IP OATUCL anunță concurs pentru selectarea companiei de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu al situațiilor financiare pentru anul 2023. 

 Termenul limită de depunere a ofertelor: 05.04.2024, ora 16.00 la adresa str.Independenței 6/1, MD 2043, Chișinău, Republica Moldova, bir.220 (contabilitate).

 - Oferta va fi prezentată obligatoriu în plic sigilat, cu mențiunea: "Concurs pentru selectarea companiei de audit".

 - Oferta va fi elaborată conform structurii și Hotărârii Guvernului nr.875/2015. Evaluarea și selectarea ofertei cîștigătoare va fi efectuată de către Consiliul de Administrație al IP OATUCL. 

 Informații suplimentare pot fi solicitate la tel.:(022)-777-400, 069006348 (Tamara Pșeneac, Șef Direcție Management Instituțional).

Citește mai mult

Anunț de selectare a reprezentantului din partea societății civile în componența Consiliului Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

Conform prevederilor punctului 14 din Statutul Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 633/2023 (în continuare – I.P. OATUCL), se anunță selectarea reprezentantului din partea organizațiilor societății civile cu activitate relevantă domeniilor de activitate ale Oficiului, în calitate de membru al Consiliului I.P. OATUCL.

 Participanții la concurs trebuie să întrunească următoarele condiții:

 - să dețină cetățenia Republicii Moldova;

 - să cunoască limba română;

 - să dețină studii superioare în cel puțin unul dintre domeniile de activitate ale Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe;

 - să dețină experiență de muncă de minimum trei ani în cel puțin unul dintre domeniile de activitate ale Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe;

 - să fie membru al unei organizații a societății civile cu activitate relevantă domeniilor de activitate ale Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe; 

 - să nu fie în conflict de interese cu angajații Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe;

 - să nu fie condamnat de către instanța de judecată pentru săvârșirea unei infracțiuni și lipsa antecedentelor penale nestinse;

Dosarul de participare la concurs include:

 - cererea de participare la concurs;- curriculum vitae (CV);

 - copia buletinului de identitate;- copia actelor care certifică studiile;

 - documente ce atestă experiența profesională;- scrisoare de recomandare a organizației societății civile al cărui membru este;

 - copia certificatului de membru al organizației societății civile;- declarația pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale (modelul se atașează); 

 - acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (modelul se atașează);

 - declarația pe proprie răspundere privind lipsa conflictului de interese în raport cu angajații Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe (modelul se atașează). 

Dosarul de concurs se întocmește într-un singur exemplar și se depune de candidați la adresa: Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1, Chişinău, Ministerul Infrastructurii și dezvoltării regionale, Direcția politici și reglementări în domeniul construcțiilor și locuințelor sau prin e-mail la adresa electronică mariana.efros@midr.gov.md. Termenul-limită de depunere a dosarelor este de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului cu privire la concurs.

 Persoana responsabilă –Efros Mariana, Șef Direcție politici și reglementări în domeniul construcțiilor și locuințelior . 

Tel. 022 250-605, Mob. 069282274 

email: mariana.efros@midr.gov.md  

Citește mai mult

Conventia colectiva 2023 -2027

Conventia colectiva 2023 -2027
Conventia colectiva 2023 -2027_RUSCitește mai mult

Direcția de emitere a actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică, avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului

Direcția emiterea actelor permisive pentru lucrările de utilitate publică, avizarea și expertizarea documentației de urbanism și amenajare a teritoriului este subdiviziunea funcțională a Instituției Publice Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe

Citește mai mult

VALORILE NOASTRE

Poate că suntem perfecționiști, însă considerăm că este extrem de important ca fiecare client să fie complet mulțumit cu rezultatul final. Ne dorim ca fiecare client, atunci când vede construcția finalizată să poată spune: "Da, este exact ce mi-am dorit!".

Motto-ul nostru este să ne facem treaba cu respect, pasiune și umor.

  • Respectul dezvoltă încrederea și încuranjează oamenii să lucreze în mod responsabil.
  • Pasiunea aduce o abordare creativă în munca noastră și stă la baza inovației.
  • Umorul ușurează munca tuturor :) .
Cu siguranță vă va face plăcere să lucrați cu noi!
Citește mai mult